ࡱ> R^bjbjqq8ee +``8|q\**+++ *******$,f/43*!+++++3*HT*ooo+ *o+ *oor=$T=%P$)j*0*$//=%/=%++o+++++3*3*o+++*++++/+++++++++` o: DN3 -N WS 'Y f[ UxXNNf[MOxvzuNN[bJT f[ S????????? Y T????????? NNf[MO{|+R/NNW????????? x vz e T????????? !h Q [ ^????????? !h Y [ ^????????? kXheg????????? -NWS'Yf[xvzub6R N0 t^ g kXhf 1xvzu(WNN[;mR~_gT3hTQ[b勥bJTyOT~NmHev0Ygl gb_bNTb\OTSeu 2 N)R0oNW\OCg0hQI{bg cĉRQ@bb_bvN)RI{bgv^lfvQ{|+R 3 ebg cĉRQ@b[bvVQYck_ RirSf[/gOe 4 vQNbgdNTb\OT0N)R0eNY :N[USMO㉳Q YBgv] z0͑'Y>yObybv^_(uNUSMOSbfvbg :yO6:@BDRdfhjxѿ~ulcZchT4@CJo(h+@CJo(h>@CJo(h'*A@CJo(h'*ACJOJQJ h'*ACJh'*ACJOJQJo( h CJo( h'*ACJo(h'*ACJ,PJhnKh'*A5CJ,OJQJaJ,"hnKh'*A5CJ,OJQJaJ,o("hnKh>5CJ,OJQJaJ,o(hh'*ACJOJPJaJhECJOJPJaJo("8:<>@f 8 : $da$gd'*A dhWD `gd pdhWD`pgdT4 $dha$gd'*AdhgdnKPdWDXD2YD2`Pgd4 dWDXD2YD2` gd4dhgd'*A  " $ 6 8 : > B D J R T V X \ ` ʼ橠wiw]wRhw5CJaJo(hwh'*A5CJaJhwh`5CJaJo(hwh'*A5CJaJo(hwh>5CJaJo( hwCJo( h'*ACJhy+h'*ACJh'*ACJOJQJh'*A@CJo(hy+h'*A@<CJaJo(h+@<CJaJo( h+CJh+CJOJQJo(h'*ACJOJQJo( h'*ACJo( h+CJo(: < > @ B X l v x h j     dhgd'*Adhgdg)dgdg) $da$gd: $da$gd'*Adgd'*A` b d h j l t x |   , . f h j n p t Ļ||und]d hCJo(hg)hg)CJo( hF<CJo( h'*ACJo(hg)hzDCJo(hg)hpCJo( hwCJo(hg)h:CJ hgCJo(hg)h:CJo(hy h'*ACJo(h:5CJ \h'*A5CJ \o(hwh'*A5CJ\aJhw5CJaJo(hwh'*A5CJaJo(hg5CJaJo(!   $ & . 0 6 8 > @ B N R T \ ` b d f j l n p t v ĽzzibzbSSbhl+KHOJQJ^JaJo( h3Jh9 h]h9KHOJQJ^JaJ#h]h9KHOJQJ^JaJo( h]h9KHOJQJ^JaJ#h]h9KHOJQJ^JaJo( hwCJo( hqCJo( h9CJo( hosCJo( h:CJo( h:CJhF<hCJo(hF<hF<CJo(hwOJQJaJo(hg)hg)CJ   " $ & 0 8 @ B zekd$$IfTl0%&644 larpyt]T $Ifgd]$IfWD`gd]dhgd'*A B P R T ^ ` h j r t s $IfWD` gd]ekd$$IfTl0%&644 larpyt]T $Ifgd];$IfWD`;gd] t v :+ $1$Ifgd] $IfWD` gd]kdt$$IfTlֈ%Kt1 &644 larp<yt]Tv ~ , . 0 < > P R f h z | ~   " $ , . 6 8 < @ B D F \ b d f | ƴʹܛ#h]hgKHOJQJ^JaJo( h3Jh #h]h KHOJQJ^JaJo( h3Jh9hl+KHOJQJ^JaJo( h]h9KHOJQJ^JaJ#h]h9KHOJQJ^JaJo(= . |$IfWD`gd];$IfWD`;gd]ekd$$IfTl0%&644 larpyt]T. 0 > R h | |s| $Ifgd]$IfWD^`gdl+;$IfWD`;gd]ekdh$$IfTl0%&644 larpyt]T| ~ j[R $Ifgd];$IfWD`;gd]kd$$IfTlY\c% &644 larp(yt]T s$IfWD`gdl+ $Ifgd]$IfWD`gd]ekdF$$IfTl0%&644 larpyt]T j[L$IfWD&`gdl+$IfWD`gd]kd$$IfTl\c% &644 larp(yt]T  $ D; $Ifgdl+Mkd$$IfTl%&&644 larp yt.lT $Ifgd]ekd2$$IfTl0%&644 larpyt]T$ . 8 B D F ^ ` LCCC $Ifgd]kdx$$IfTl;\c%~ &644 larp(ytgT;$IfWD`;gdl+$IfWD`gdl+` b d f ~ akd $$IfTla\c%~ &644 larp(ytgT $Ifgd] jaaaa $Ifgd]kd $$IfTl\c%~ &644 larp(ytgT jaaaa $Ifgd]kd $$IfTlB\c%~ &644 larp(ytgT j[L$IfWD`gdl+H$IfWD`Hgdl+kd$ $$IfTlF\c%~ &644 larp(ytgT &(02NPRXZ`bhjpr"$&(ž֛֬{j֛ hs4xh]CJKHOJQJ^J hs4xh ECJKHOJQJ^Jh9CJKHOJQJ^Jo( hs4xh9CJKHOJQJ^J#h]h":KHOJQJ^JaJo( h3Jh h]hKHOJQJ^JaJ#h]h9KHOJQJ^JaJo( h3Jh9 h]h9KHOJQJ^JaJ) (>/$IfWD`gdl+Mkd$$IfTl%&&644 larp yt9Th$IfWD`hgdl+ekdO$$IfTl0c%]Z&644 larpytgT(2PRTVXd[[[ $Ifgd]}kd$$IfTlFD %|y&6  44 larpyt9T'$IfWD`'gdl+$IfWDd`gdl+XZ\^`yyy $Ifgd]}kdL$$IfTlFD %|y&6  44 larpyt.lT`bdfhyyy $Ifgd]}kd$$IfTlFD %|y&6  44 larpyt.lThjlnpyyy $Ifgd]}kd$$IfTl7FD %|y&6  44 larpyt.lTprp#Mkd($$IfTl%&&644 larp yt.lTdh$IfWD`gd]}kdq$$IfTl7FD %|y&6  44 larpyt.lTYM d$Ifgd9Mkd$$IfTl %&&644 larp yt.lTMkd$$IfTl%&&644 larp yt.lT dh$Ifgd9$&(*\SS $IfgdeeMkd$$IfTlB%&&644 larp yt.lT $Ifgd]Mkd$$IfTl%&&644 larp yt.lT(*,2 ĽsasPs?s?s?s h]h9KHOJQJ^JaJ h]h'KHOJQJ^JaJ#h]h'KHOJQJ^JaJo(#h]h9KHOJQJ^JaJo(#h]h EKHOJQJ^JaJo( h3Jh":hy hdhCJo( h]CJo( h CJo( hdhCJo( h":CJo(#h]heeKHOJQJ^JaJo(#h]h KHOJQJ^JaJo( h3Jh9 hs4xh]CJKHOJQJ^J*, $Ifgdq $Ifgd]Mkdc$$IfTl%&&644 larp yt.lT VVSG dh$Ifgd9MkdE$$IfTl %&&644 larp yt.lT $Ifgd9 $Ifgd'Mkd$$IfTll %&&644 larp yt.lTVVVbVdVfVjVtVvVVVVVVVVVV赨xfUxfCf#h]hgKHOJQJ^JaJo( h]h9KHOJQJ^JaJ#h]h9KHOJQJ^JaJo(hxKHOJQJ^JaJo(h]KHOJQJ^JaJo(#h]hdhKHOJQJ^JaJo(hdhCJOJQJaJo(hXh9CJOJQJaJo(hch 0J h 0Jo(Uhch90Jo( h90Jo( h3Jh9 h$h9CJKHOJQJ^Jebge Ty ,gNc T Rir Ty QHre 8h_g ROe0SCI6eU_I{ ,gNbNN[bJT-N@bkXQvPge^\[0 xvzu~{ T t^ g e[USMO8ha 1.[xvzuvLN }{QYQRs0]\O`^0VOS\OR0lhRI{~N[‰-NvċN 2.[xvzu[,gLNWSU\MRlvN㉌T@bNN[Q[vw~NċN 3.[xvzu(W[-N㉳Qvb/gNS~[USMO&^egv~NmHevMRof~NċN0!hY[^bz[c[^8ha ~{W[ t^ g e[USMO8ha #N~{W[ XT]Nh1~{W[ XT]Nh2~{W[ t^ g e/f&TcP:N,gUSMOOy[`N[NNf[MOxvzu /f % &T%!hQ[^a 1 NN[bJTQ[/f&T^\[ /f&TX[(Wf[/g NzL:N 2 [xvzu,gNrzbbv[NRQ[N(ϑۏLċN ͑p@b㉳QvsQ.0 ~{ T t^ g eN~W{QUSMO8h\~a 8h\~~~{ T t^ g e 8h~g Sb " b Oy o}Y T heeKHOJQJ^JaJo(#hcheeKHOJQJ^JaJo(heeKHOJQJ^JaJo(h EKHOJQJ^JaJo(#h]h EKHOJQJ^JaJo( h3Jh9h9CJKHOJQJ^J#h]hgKHOJQJ^JaJo(#h]h9KHOJQJ^JaJo(h-KHOJQJ^JaJo( VVVVWlWWXYPAAA;$IfWD`;gd] $IfgdeeMkd$$IfTlF%&&644 larp yt.lT dh$Ifgd9Mkd-$$IfTl%&&644 larp ytgTXX(X*X,X.X0X2X4X6X8X:XX@XBX $Ifgd9=$IfWD`=gdee&$IfWD `&gd] $Ifgd]Mkd$$IfTle%&&644 larp yt.lTXXX&X*X,X>X@XBXrXXXXXXX&Y>YDYFYHYJYPYRYTYVYXYZY\YʿuffffU h > h9KHOJQJ^JaJh0@KHOJQJ^JaJo(h]KHOJQJ^JaJo( h]heeKHOJQJ^JaJ h]CJo( heeCJo(h ECJKHOJQJ^JhTMh.lOJQJaJo(h.lOJQJaJo(heeOJQJaJo(#h]he pKHOJQJ^JaJo(#h]heeKHOJQJ^JaJo( h3Jh9BXXZY\YrYtYvYxYzY|Y~YYYYYY $Ifgd] $IfgdV~Mkd$$IfTl%&&644 larp yt.lT;$IfWD`;gd0@h$IfWD`hgd]\YhYYYYYYYYYYZZZZZZZfZʻyjyjyYR@#h]hmQKHOJQJ^JaJo( h3Jh hwh]KHOJQJ^JaJh0@KHOJQJ^JaJo(#h]h]KHOJQJ^JaJo(hKHOJQJ^JaJo(#h3JhKHOJQJ^JaJo(h]KHOJQJ^JaJo(hV~KHOJQJ^JaJo( h]hKHOJQJ^JaJ#h]hKHOJQJ^JaJo(#h]hV~KHOJQJ^JaJo(YYYYYYYYYYZZhZ|$IfWD`gd]Mkd$$IfTl0%&&644 larp ytT$IfWD`gd]&$IfWD `&gd] $Ifgd] fZhZjZvZxZZZZZZ[[[[F[H[N[P[\[h[j[n[r[t[ɺɺxqbSbDbhTKHOJQJ^JaJo(h@.KHOJQJ^JaJo(hFKHOJQJ^JaJo( h3JhWh0@KHOJQJ^JaJo(#hF<hF<KHOJQJ^JaJo(#hBhWKHOJQJ^JaJo(hxKHOJQJ^JaJo(hWKHOJQJ^JaJo(hWKHOJQJ^JaJ#hF<hWKHOJQJ^JaJo( h3JhhCJKHOJQJ^Jo(hZjZxZZ[[[ [ [[[[[[[4[@$IfWD `@gdF<$IfWDZ `gdF< $IfgdzlxMkdt$$IfTl%&&644 larp ytT4[N[P[j[l[n[p[r[t[v[[ $IfWD` gdF< $IfgdF< $IfgdFMkd$$IfTl%&&644 larp ytT$IfWD `gd0@ t[v[[[[[[[[[[[[\\\\&\4\6\B\P\R\`\n\p\v\x\z\\\\\\\\\޽޽ޮrcrcrcrc\ h3Jh.lh.lKHOJQJ^JaJo(#htE$h.lKHOJQJ^JaJo( hF<h.lKHOJQJ^JaJ#hF<h.lKHOJQJ^JaJo( h3Jh@.h@.CJKHOJQJ^Jo(h0@KHOJQJ^JaJo(#hF<hWKHOJQJ^JaJo(#hF<hFKHOJQJ^JaJo(hF<KHOJQJ^JaJo($[[[\x\z\|\6fkd$$IfTl4/0%&644 larpytC NT dh$IfgdF< $IfgdF<MkdV$$IfTl %&&644 larp yt.lT|\\\\\\\]qqbS$IfWD&`gdn$IfWD`gdn;$IfWD`;gdn$IfWDd`gdQ_fkd$$IfTl4:0%&644 larpytC NT $IfgdF<\\\\\\\\\\\\\\\\]]]]]] ]"]$](]0]2]4]8]@]B]D]H]L]T]X]]]V^`^b^f^j^n^v^x^|^~^^^^Ƕֶֶֶֶֶֶ֥֞֌ hJh.l#h]hQ_KHOJQJ^JaJo( h3JhQ_ h3JhQ_CJKHOJQJ^J hF<hQ_KHOJQJ^JaJhQ_KHOJQJ^JaJo(#hF<hQ_KHOJQJ^JaJo( h3Jh.l hF<h.lKHOJQJ^JaJ3]] ] ]]RC44;$IfWD`;gdn$IfWD`gdxkdY$$IfTlnrT @% &644 larp2ytC NT]]]]]4%$IfWD`gdxkd^$$IfTlnrT @% &644 larp2ytC NT$IfWD&`gdn$IfWD`gdn]]] ]"]$];kdc$$IfTlnrT @% &644 larp2ytC NT $$1$Ifa$gdC N $IfgdF<$]*],].]0]2] $$1$Ifa$gdC N $IfgdF<$IfWD`gdx2]4]:]<]>]@]RC::: $IfgdF<$IfWD`gdxkdh$$IfTlnrT @% &644 larp2ytC NT@]B]D]R]T]D;,$IfWD`gdF< $IfgdF<kdm $$IfTlnrT @% &644 larp2ytC NT $$1$Ifa$gdC NT]V]X]]^^^^^^^^^^^^^$a$gd'*AgdJMkdd!$$IfTl%&&644 larp ytTT$IfWD`gdF<^^^^^^^^^^^^^^^^^^ hJh.lhahQ_hQ_mHnHsHuhIjhIUhnjhnU^^^^gdJ6182P:p9r. A!"#$%S $$Ifr!vh55#v#v:V l&6,55/ / / arpyt]T$$Ifr!vh55#v#v:V l&6,55/ / / / arpyt]T?$$Ifr!vh555K55t51 #v#v#vK#v#vt#v1 :V l&6,555K55t51 / / / / arp<yt]T$$Ifr!vh55#v#v:V l&6,55/ / / arpyt]T$$Ifr!vh55#v#v:V l&6,55/ / / arpyt]T)$$Ifr!vh55 55 #v#v #v#v :V lY&6,55 55 / / / / / / / arp(yt]T$$Ifr!vh55#v#v:V l&6,55/ / / / arpyt]T)$$Ifr!vh55 55 #v#v #v#v :V l&6,55 55 / / / / / / / arp(yt]T$$Ifr!vh55#v#v:V l&6,55/ / / / arpyt]T$$Ifr!vh5&#v&:V l&6,5&/ / arp yt.lT)$$Ifr!vh55~ 55 #v#v~ #v#v :V l;&6,55~ 55 / / / / / / / arp(ytgT)$$Ifr!vh55~ 55 #v#v~ #v#v :V la&6,55~ 55 / / / / / / / arp(ytgT)$$Ifr!vh55~ 55 #v#v~ #v#v :V l&6,55~ 55 / / / / / / / arp(ytgT)$$Ifr!vh55~ 55 #v#v~ #v#v :V lB&6,55~ 55 / / / / / / / arp(ytgT)$$Ifr!vh55~ 55 #v#v~ #v#v :V lF&6,55~ 55 / / / / / / / arp(ytgT$$Ifr!vh5]5Z#v]#vZ:V l&6,5]5Z/ / / / / arpytgTu$$Ifr!vh5&#v&:V l&6,5&/ arp yt9T$$Ifr!vh55|5y#v#v|#vy:V l&6,55|5y/ arpyt9T$$Ifr!vh55|5y#v#v|#vy:V l&6,55|5y/ arpyt.lT$$Ifr!vh55|5y#v#v|#vy:V l&6,55|5y/ arpyt.lT$$Ifr!vh55|5y#v#v|#vy:V l7&6,55|5y/ arpyt.lT$$Ifr!vh55|5y#v#v|#vy:V l7&6,55|5y/ arpyt.lTu$$Ifr!vh5&#v&:V l&6,5&/ arp yt.lTo$$Ifr!vh5&#v&:V l&65&/ arp yt.lTo$$Ifr!vh5&#v&:V l &65&/ arp yt.lTo$$Ifr!vh5&#v&:V l&65&/ arp yt.lTo$$Ifr!vh5&#v&:V lB&65&/ arp yt.lTo$$Ifr!vh5&#v&:V l&65&/ arp yt.lTo$$Ifr!vh5&#v&:V ll &65&/ arp yt.lTu$$Ifr!vh5&#v&:V l &6,5&/ arp yt.lTo$$Ifr!vh5&#v&:V l#&65&/ arp ytgTo$$Ifr!vh5&#v&:V l&65&/ arp ytgTu$$Ifr!vh5&#v&:V lF&6,5&/ arp yt.lTu$$Ifr!vh5&#v&:V le&6,5&/ arp yt.lTu$$Ifr!vh5&#v&:V l&6,5&/ arp yt.lTo$$Ifr!vh5&#v&:V l0&65&/ arp ytTo$$Ifr!vh5&#v&:V l&65&/ arp ytTo$$Ifr!vh5&#v&:V l&65&/ arp ytTo$$Ifr!vh5&#v&:V l &65&/ arp yt.lT$$Ifr!vh55#v#v:V l4/&6+,55/ / / / arpytC NT$$Ifr!vh55#v#v:V l4:&6+,55/ / / / arpytC NT$$Ifr!vh55555 #v#v#v#v#v :V ln&6,55555 / / arp2ytC NT$$Ifr!vh55555 #v#v#v#v#v :V ln&6,55555 / / arp2ytC NT$$Ifr!vh55555 #v#v#v#v#v :V ln&6,55555 / / arp2ytC NT$$Ifr!vh55555 #v#v#v#v#v :V ln&6,55555 / / arp2ytC NT$$Ifr!vh55555 #v#v#v#v#v :V ln&6,55555 / arp2ytC NTo$$Ifr!vh5&#v&:V l&65&/ arp ytTTj 666666666vvvvvvvvv666666>6666666666666666666666666666666666666666666666666H666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~ OJPJQJ_HmH nHsH tHR`R '*Acke $1$a$(CJKHOJQJ_HaJmH nHsH tH$A $ ؞k=W[SOBi@B 0nfh3\`?/[G\!-Rk.sԻ..a濭?PK!֧6 _rels/.relsj0 }Q%v/C/}(h"O = C?hv=Ʌ%[xp{۵_Pѣ<1H0ORBdJE4b$q_6LR7`0̞O,En7Lib/SeеPK!kytheme/theme/themeManager.xml M @}w7c(EbˮCAǠҟ7՛K Y, e.|,H,lxɴIsQ}#Ր ֵ+!,^$j=GW)E+& 8PK!mQtheme/theme/theme1.xmlYMoE#F{oc'vGuرhF[x=ޝzvg53NjHHzZ $ʯI)*E_N&IA!>Ǽ3xN>UWL0Č߫߿z}rx{h9T8T/χ?xY'~3S~O_|w)ӈHt=a+d NG1-RlƁ1RJwT蠯M1K"o he˓ێ½PL-|%EhY7'qP.\L=dqķ3Iofi.ñBRb-JP_pG ݢiKtdӌhFio7;7Q2ȾD>a/Q>XW ˔M_uHq)h +:Viw4rBqϫ"r!2laCbU|!8^8>ܠ,AбVt׎~ls14_=,ɬožTV G"ѦbH'.4x޵w-ϷE|F;v`b3"G 'e\fHO '$i_wp >*8i&LY%\,xҕ= r6f 3Tʅ):ªZKLs&C Mܛ0 [˫p@ע`j۽7 YHxHicT5Ar@HZAZC}i' RQ\m,zo,gQu{Y\,Nר/=L _.̇Y7C6-fSh62"5NHT[X65̫4X%Yֳ2fkhi~tCKF#b +w1m|4`!:U!p5a:~{4mmio ήc8mDJpSǹ橠V1?#Si?3E'pS2W`qB]( 08w nA[s)k8= Aa?R dڒɾcUӽ˲d)#Queb}C!&i0>4S7{z F} 4sKvUKoȳh~1jYUVH5U8Vk;֜L9ŰD ?*|FL "A3>g]dm2iVֵ褽mg F ***-` v (VX\YfZt[\^^ '*1468;>F: B t . | $ ` (X`hp*VVVXBXYhZ4[[|\]]]$]2]@]T]^^ !"#$%&()023579:<=?@ABCDEG $&-!T # @H 0( 0( B S ? %%IJOPz{|}rr{|=ABYZZ\brr|~     " # % & A D G %%IJOPz{|}rr{|=ABYZZ\brr|~     " # % & A D G )V:+ GO1>oFj>PHh^h`o(. H\^H`\hH) \^`\hH. \^`\hH. 4\^4`\hH) \^ `\hH. | \^| `\hH. \^ `\hH) \^`\hH. ^`5CJo(. \^`\hH) \^`\hH. @\^@`\hH. \^ `\hH) \^ `\hH. , \^, `\hH. \^`\hH) t\^t`\hH.hh^h`o( H\H^H`\OJQJo(l\^`\.\^`\.4\4^4`\) \ ^ `\.| \| ^| `\. \ ^ `\)\^`\.^`o(. x\^x`\hH) \^`\hH. \^`\hH. d \^d `\hH) \^ `\hH. \^ `\hH. P\^P`\hH) \^`\hH.>o)V>PO1L`    F(    2    ZS    ){I-\9a5WFU)x i j . 0 8 gI _ JA AxUeFHEj{\!j .;;@s;F<-HSp !"%%0%[R&S&'-w'<(O)*+l+l/,)r.0V031323434T4678,8909;9":&<ZA<x>@xr@ A'*A'D@8D-XDzDHF GNHcKLL0LPLC NQmQSiR5S UfUW;WzCWB:XtxY\ZbZ^*\^^ n^S_j\` a&bzEc\df&f-gdhghiFik.l2lnf.ndnenoe pcpfq9rCrt7trux[xzlxByCyVz zAXzd&{M{)~V~|{?]I4G/BZE)SQ_ >9X'7Jyj@v ,>x os '\W E(SPhww E P}|M` lz+?by-a?VjR9 `s&eeq'Dp63{g~*]3Hn;0@DSqnHCFKxZ&|m5e <B@.Jtt ?5Tk"G[I(:2FgXbg)bw -rr/EIg[I7?;;vU;Mk%H_u+1X9!ADnK`N{){ @0"T F XXVUnknown G*Ax Times New Roman5Symbol3. *Cx ArialE N[_GB2312_oŖў;([SOSimSun;= |8ўSOSimHei7.@ Calibri;WingdingsA$BCambria Math 1hc.lgkg['[[!?!%),.:;>?]}  & 0 2 3 : !6"000 0 0 0000006:>@DZ\^ =@\]^$([{ 0 0 000000Y[];[  3qHX $P'*A2!xx _ss  Oh+'0h  $ 0 <HPX`Normal91Microsoft Office Word@6)@P:a~@ K~@k[՜.+,0 X`t| Microsoft  !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHJKLMNOPQRSTUVWXY[\]^_`abcdefghijklmnopqstuvwxy{|}~Root Entry FP@Data I!1TableZ/WordDocument 8SummaryInformation(rDocumentSummaryInformation8zMsoDataStorePPIDSEYOPWPFIA==2PPItem 6PropertiesUCompObj u  F#Microsoft Office Word 97-2003 ĵ MSWordDocWord.Document.89q